Question
Cập nhật vào
24 Tháng một

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Are 울타리 & 펜스 technically different things?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Are 울타리 & 펜스 technically different things?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question