Question
Cập nhật vào
24 Tháng một

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Spain) như thế nào? It’s time to get ready.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Spain) như thế nào? It’s time to get ready.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question