Question
Cập nhật vào
24 Tháng một

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

"썅놈새끼"는 욕이라고 아는데 이건 자주 써요?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
"썅놈새끼"는 욕이라고 아는데 이건 자주 써요?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question