Question
Cập nhật vào
25 Tháng một

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

which is the most natural sentence ? or both is diffrents right??

now the situation has changed.

now things have changed.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
which is the most natural sentence ? or both is diffrents right?? 

now the situation has changed.

now things have changed.
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question