Question
Cập nhật vào
25 Tháng một

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Does this sound natural?
I think that issue has existed from the past, not now.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Does this sound natural?
I think that issue has existed from the past, not now.
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question