Question
Cập nhật vào
25 Tháng một

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Telugu
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha (Mexico) như thế nào? this naturally "I went and did a new unique handsake with my brother"

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha (Mexico) như thế nào? this naturally "I went and did a new unique handsake with my brother"
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question