Question
Cập nhật vào
25 Tháng một

  • Tiếng Việt Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha (Mexico) như thế nào? He is interested in the house.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha (Mexico) như thế nào? He is interested in the house.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question