Question
Cập nhật vào
25 Tháng một

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Thái
  • Tiếng Na Uy (bokmal)
  • Tiếng Thụy Điển
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Spain) như thế nào? 1.I live in Thailand

2.Where do you live now?

3.Where are you from?

4.See you soon

5.See you later

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Spain) như thế nào? 1.I live in Thailand

2.Where do you live now?

3.Where are you from?

4.See you soon 

5.See you later
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question