Question
Cập nhật vào
25 Tháng một

  • Tiếng Việt Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha (Mexico) như thế nào? Calm down, I swear that everything would be fine.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha (Mexico) như thế nào? Calm down, I swear that everything would be fine.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question