Question
Cập nhật vào
25 Tháng một

  • Tiếng Na Uy (bokmal)
  • Tiếng Urdu
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

How do you usually say «My name is….»

Me ilamo
Or
Mi nombre

What is the difference between the two?
Thank you

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
How do you usually say «My name is….»

Me ilamo
Or
Mi nombre

What is the difference between the two?
Thank you
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question