Question
Cập nhật vào
25 Tháng một

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hawaii
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha (Mexico) như thế nào? Approximately 2 million dogs die in puppy mills each year. Kansas is among one of the worst places for puppy mills. Please help us stop this tragic commercial practice from continuing.

I am using this for a petition I'm making. Any suggestions would be great. You can find it here:

https://chng.it/4Fn7LtV4
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha (Mexico) như thế nào? Approximately 2 million dogs die in puppy mills each year. Kansas is among one of the worst places for puppy mills. Please help us stop this tragic commercial practice from continuing.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question