Question
Cập nhật vào
25 Tháng một

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Trung (Hong Kong)
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

수정해 주세요. ~~ ^^


A:래원 선배, 정말 미안한데...

B:왜? 무슨 일 있어, 별이야?

A:전에 비가 왔을 때 선배한테 노란색 우산을 빌렸잖아요?

B:응,지난주에 새로 산 우산인데.
왜?

A:오늘은 선배한테 돌려주러고 해서 가져왔지만
아까 지하철을 내렸을 때 다른 사람에게 짐을 가져 줬다니
선배 우산이 그 사람 짐에 (남았어요? 잊어버렸어요?)

B:그래요? 잘했어!! 너무 친절해.

A:선배, 장말 죄송해요.
똑같은 우산를 찾아 볼게요. 시간을 주세요.

B:별이야, 괜찮아.
우산 많이 있으니까 안 사도 돼.

A:그렇지만....

B:응, 정말 괜찮아요. ㅎㅎ
그 분에게 선물해 보자!!

A:선배~~~ 정말 장말 죄송해요. ㅠ ㅠ

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
수정해 주세요. ~~ ^^


A:래원 선배, 정말 미안한데...

B:왜? 무슨 일 있어, 별이야?

A:전에 비가 왔을 때 선배한테 노란색 우산을 빌렸잖아요?

B:응,지난주에 새로 산 우산인데. 
  왜?
  
A:오늘은 선배한테 돌려주러고 해서 가져왔지만
  아까 지하철을 내렸을 때 다른 사람에게 짐을 가져 줬다니
  선배 우산이 그 사람 짐에 (남았어요? 잊어버렸어요?)

B:그래요? 잘했어!! 너무 친절해.

A:선배, 장말 죄송해요.
  똑같은 우산를 찾아 볼게요. 시간을 주세요.

B:별이야, 괜찮아.
  우산 많이 있으니까 안 사도 돼.

A:그렇지만....

B:응, 정말 괜찮아요. ㅎㅎ
  그 분에게 선물해 보자!!
 
A:선배~~~ 정말 장말 죄송해요. ㅠ ㅠ
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question