Question
Cập nhật vào
25 Tháng một

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Trung (Taiwan)
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

我想问一下 :
“ 如今 ” 是“ 现在 ” 吗 ?
它的意思怎么样?
是现在还是从那时到今天, 到现在

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
我想问一下 : 
“ 如今 ” 是“ 现在 ” 吗 ?
它的意思怎么样?
是现在还是从那时到今天, 到现在
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question