Question
Cập nhật vào
25 Tháng một

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

“개뼈다귀 같은 소리”은 무슨 의미입니까?

(영어를 쓰지 마세요. 감사합니다. )
có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này “개뼈다귀 같은 소리”은 무슨 의미입니까? 

(영어를 쓰지 마세요. 감사합니다. ) có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question