Question
Cập nhật vào
25 Tháng một

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? "왜 몸이 아프고 약해지는지."

"몸도 아파. 칼에 찔리는 거 같아.

"그건 내 능력 중 하나야. 난 사람들을 보거나 그들 주변에 있을 때 그들을 다치게 할 수 있어."

"네 초능력을 사용하지 마라. 네가 그렇게 하면, 네 마음속의 쇠사슬이 너를 찌를 거야."

메리와 베라는 적들의 상대가 되지 못했고 밥은 그저 그들이 가는 곳을 따라갔다.

“Why body is aching and weakening.” Vera said.

"My body hurts, too. It feels like I'm being pierced by a sword.

"That's one of my abilities. I can injure people when I see them or am around them," Bright said.

“Don’t use your superpowers. The chains in your hearts will stab you if you do so.” Caesar said.

Mary and Vera were no match for the enemies and Bob simply followed where they went.
Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? "왜 몸이 아프고 약해지는지." 

"몸도 아파. 칼에 찔리는 거 같아.

"그건 내 능력 중 하나야. 난 사람들을 보거나 그들 주변에 있을 때 그들을 다치게 할 수 있어."

"네 초능력을 사용하지 마라. 네가 그렇게 하면, 네 마음속의 쇠사슬이 너를 찌를 거야."

메리와 베라는 적들의 상대가 되지 못했고 밥은 그저 그들이 가는 곳을 따라갔다.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question