Question
Cập nhật vào
25 Tháng một

  • Tiếng Hin-đi
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Please water your words down! có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Hin-đi
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Please water your words down! có nghĩa là gì?
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question