Question
Cập nhật vào
25 Tháng một

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung (Hong Kong)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

What are some other ways to ask "what are you thinking?"

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Indonesia

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
What are some other ways to ask "what are you thinking?"
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question