Question
Cập nhật vào
25 Tháng một

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Thái
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

我之前的老板 = 我以前的老板(?)

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Trung (Taiwan)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
我之前的老板 = 我以前的老板(?)
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question