Question
Cập nhật vào
28 Tháng một

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Thà chị nổi nóng với tôi còn hơn có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Thà chị nổi nóng với tôi còn hơn có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question