Question
Cập nhật vào
28 Tháng một

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Việt

bao dung có nghĩa là gì? biểu hiện
vị tha có nghĩa là gì? biểu hiện
hai từ này có nghĩa giống nhau không?
cảm ơn
có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này bao dung có nghĩa là gì?  biểu hiện
vị tha có nghĩa là gì? biểu hiện
hai từ này có nghĩa giống nhau không? 
cảm ơn có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question