Question
Cập nhật vào
Tài khoản đã bị xoá
31 Tháng một

Câu hỏi về Tiếng Việt

Which do you prefer, Telex or VNI?
And could you tell me good things and bad things?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Việt
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Việt
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Anh (Mỹ)
Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Which do you prefer, Telex or VNI?
And could you tell me good things and bad things?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question