Question
Cập nhật vào
31 Tháng một

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? I am sad when you meet him

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? I am sad when you meet him
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question