Question
Cập nhật vào
3 Tháng hai

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

「単語だけではなく文章を書いてもらった方が単語の意味を説明しやすいです」tiếng Việt nói là gì?

"Hãy viết câu không chỉ từ vì mình dễ thích giải ý nghĩa của từ hơn" nghe có tự nhiên không?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
「単語だけではなく文章を書いてもらった方が単語の意味を説明しやすいです」tiếng Việt nói là gì?

"Hãy viết câu không chỉ từ vì mình dễ thích giải ý nghĩa của từ hơn" nghe có tự nhiên không?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question