Question
Cập nhật vào
3 Tháng hai

 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Hàn Quốc

안녕하세요! 저는 오늘 친구와 이야기를 하다가 호기심이 생겼어요. Could I ask this kind of question? 아시아에 EU 같은 community가 생긴다면 어떨 것 같아요? 찬성하세요, 반대하세요? Please feel free to share your opinions! 감사합니다.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Đất nước hoặc vùng Hàn Quốc

 • Đất nước hoặc vùng Hàn Quốc

 • Đất nước hoặc vùng Hàn Quốc

 • Đất nước hoặc vùng Hàn Quốc

 • Đất nước hoặc vùng Tây Ban Nha

 • Đất nước hoặc vùng Canada

 • Đất nước hoặc vùng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
안녕하세요! 저는 오늘 친구와 이야기를 하다가 호기심이 생겼어요. Could I ask this kind of question? 아시아에 EU 같은 community가 생긴다면 어떨 것 같아요? 찬성하세요, 반대하세요? Please feel free to share your opinions! 감사합니다.
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question