Question
Cập nhật vào
3 Tháng hai

  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Ba Tư
Câu hỏi về Hàn Quốc

I wish to try kimchi someday, but I have heard that there many variations. Which one is recommended for someone who has not tasted it before?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Đất nước hoặc vùng Indonesia

  • Đất nước hoặc vùng Hàn Quốc

  • Đất nước hoặc vùng Bahrain
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
I wish to try kimchi someday, but I have heard that there many variations. Which one is recommended for someone who has not tasted it before?
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question