Question
Cập nhật vào
3 Tháng hai

  • Tiếng Indonesia
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Hàn Quốc

Other than idol groups, what Korean singers do you like?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Đất nước hoặc vùng Hàn Quốc

  • Đất nước hoặc vùng Indonesia

  • Đất nước hoặc vùng Ý

  • Đất nước hoặc vùng Indonesia
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Other than idol groups, what Korean singers do you like?
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question