Question
Cập nhật vào
4 Tháng hai

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Galician
  • Tiếng Tây Ban Nha(Chile)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Spain) như thế nào? indoor jobs (jobs normally done indoors: secretary, chef, etc.) vs. outdoor jobs (to talk about jobs that are normally done outdoors: farmer, gardener, firefighter, etc.)

Serían: trabajos de interior vs. trabajos al aire libre??
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Spain) như thế nào? indoor jobs (jobs normally done indoors: secretary, chef, etc.) vs. outdoor jobs (to talk about jobs that are normally done outdoors: farmer, gardener, firefighter, etc.)
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question