Question
Cập nhật vào
4 Tháng hai

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Nga
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Nga

Nói câu này trong Tiếng Nga như thế nào? Hello my name is ellie! How are you?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Nga
 • Tiếng U-crai-na

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nga
 • Tiếng U-crai-na

 • Tiếng Nga
 • Tiếng U-crai-na

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Bê-la-rút
 • Tiếng Nga

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Bê-la-rút
 • Tiếng Nga

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Bê-la-rút
 • Tiếng Nga
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nga như thế nào? Hello my name is ellie! How are you?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question