Question
Cập nhật vào
17 Tháng ba

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng A-rập
 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? a cucumber 🥒

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? a cucumber 🥒
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question