Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Bê-la-rút
  • Tiếng Nga
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Commitment and its usage.
Can it mean dedication?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Commitment and its usage.
Can it mean dedication?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question