Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Đức
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Life is like coffee:
You can put all the sugar you want, but if you want to make it sweet, you have to turn the spoon. If you stand still, nothing happens.

Looks good to me

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Đức

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Life is like coffee:
You can put all the sugar you want, but if you want to make it sweet, you have to turn the spoon. If you stand still, nothing happens.

Looks good to me
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question