Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào?
For me books specially novels is part of my life.
No matter how much I'm busy I find my self thinking about books. I hope the vacation comes soon so that I can read more novels.
in Korean?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? 
For me books specially novels is part of my life.
No matter how much I'm busy I find my self thinking about books. I hope the vacation comes soon so that I can read more novels. 
 in Korean?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question