Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? She’s not my biological mother she’s my stepmother, my biological mother passed away

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng A-rập
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? She’s not my biological mother she’s my stepmother, my biological mother passed away
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question