Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Does this sound natural and correct?

"Oh I miss you guys too! Hope next year I am able to go back! Of course this year I'll drop in from time to time though!"

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Does this sound natural and correct?

"Oh I miss you guys too! Hope next year I am able to go back! Of course this year I'll drop in from time to time though!"
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question