Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Thái
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

'담금질하다‘ in '그는 어두운 감정을 끌어내고 쉴 새 없이 담금질했다.' có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này '담금질하다‘ in '그는 어두운 감정을 끌어내고 쉴 새 없이 담금질했다.' có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question