Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? Do you ever get that satisfying feeling when you finally understand something?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? Do you ever get that satisfying feeling when you finally understand something?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question