Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Ý
Câu hỏi về Tiếng Đức

Ist das richtig?
Können Sie bitte mir sagen, wie ich nach Ihrem Hause bekommen?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Đức
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Ist das richtig?
Können Sie bitte mir sagen, wie ich nach Ihrem Hause bekommen?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question