Question
Cập nhật vào
18 Tháng ba

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Đức
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Indonesia
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? never met someone from 용인

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? never met someone from 용인
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question