Question
Cập nhật vào
26 Thg 3 2016

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với study well . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Do you essentially use it to say ''perform well in study '' ?
Thanks
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Ba Lan

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Ba Lan

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với study well.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question