Question
Cập nhật vào
27 Thg 1 2015

  • Tiếng Ý
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

"They are yet ready on my desk" cái này nghe có tự nhiên không?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ý

  • Tiếng Ru-ma-ni

  • Tiếng Ý

  • Tiếng Ru-ma-ni

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question