Question
Cập nhật vào
8 Thg 5 2016

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

'It's UNDER the desk, not ON the desk' cái này nghe có tự nhiên không?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question