Question
Cập nhật vào
17 Thg 8 2017

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? それについてインターネットで調べてみるから、少し待ってね。I'll check about it on the internet so just a moment!←Is it correct?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? それについてインターネットで調べてみるから、少し待ってね。I'll check about it on the internet so just a moment!←Is it correct?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question