Question
Cập nhật vào
31 Thg 8 2017

  • Tiếng Ý
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

to make due with sth có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này to make due with sth  có nghĩa là gì?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question