Question
Cập nhật vào
23 Thg 5 2016

 • Tiếng Tây Ban Nha (Venezuela)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

When we talk about deep understanding , a lot of people think it means going from kind of nothing and doving down into the depths cái này nghe có tự nhiên không?

I'm not sure if listened carefully the final part of the paragraph, it seems that he pronounced an open o "doving" and "depths" but dropping the th sound. Does it make sense?
Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Tây Ban Nha (Venezuela)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Đức Tương đối thành thạo

 • Tiếng Tây Ban Nha (Venezuela)

 • Tiếng Tây Ban Nha (Venezuela)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Đức Tương đối thành thạo

 • Tiếng Tây Ban Nha (Venezuela)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question