Question
Cập nhật vào
25 Thg 10 2017

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nga
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Nga

как это читается?
20-30%
0.05-30%
в 19-20 веках
в 80-90 гг.
3/4 ее площади.
в начале 1930-х гг.
в конце 19 - начале 20 вв.
начался с 90-х гг.
1900-1913 гг.
в 1860-е гг.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nga
  • Tiếng U-crai-na

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
как это читается?
20-30%
0.05-30%
в 19-20 веках
в 80-90 гг.
3/4 ее площади.
в начале 1930-х гг.
в конце 19 - начале 20 вв.
начался с 90-х гг.
1900-1913 гг.
в 1860-е гг.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question