Question
Cập nhật vào
3 Thg 3 2015

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

He came straight to my desk after boarding to complain he did not have the ocean view he had requested. He demanded that he be moved at once. cái này nghe có tự nhiên không?

I am curious especially about the last sentence : He demanded that he be moved at once.
Does it sound natural and correct?
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question