Question
Cập nhật vào
7 Thg 3 2015

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

He was suffered from documents every day and under the stress more and more. cái này nghe có tự nhiên không?

補足があればここに書きましょう。ここに質問文を別の言語で書いても構いません。
Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question