Question
Cập nhật vào
21 Thg 10 2014

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

It's raining outside. It's also raining in my heart.
外は雨が降っている。私の心にも雨が降っている。
cái này nghe có tự nhiên không?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question