Question
Cập nhật vào
27 Thg 7 2016

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha (Mexico) như thế nào? Would you like it mild or spicy?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha (Mexico) như thế nào? Would you like it mild or spicy?
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question