Question
Cập nhật vào
22 Thg 8 2016

  • Tiếng A-rập
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

I have to pay the internet bill in order to be able to be online. cái này nghe có tự nhiên không?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng A-rập
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Previous question/ Next question